Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez firmę:
LIKEAT FOODS Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 65
44-177 Paniówki
NIP: 969-16-48-032
Regon: 520048056
Zwany dalej sprzedawcą.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z usług
Usługi – przygotowanie i dostarczenie przez sprzedawcę zestawu gotowych dań w ramach tzw. cateringu dietetycznego

3. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży jest usługa lub usługi w wybranym przez Klienta wariancie.
 2. Charakterystyka poszczególnych wariantów dostępna jest na stronie internetowej www.likeat-cateringdietetyczny.pl.
 3. Ceny poszczególnych wariantów, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia określone są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.likeat-cateringdietetyczny.pl.
 4. Każdy z posiłków w poszczególnych wariantach dostarczony jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym etykietą zawierająca informacje o jego zawartości oraz warunkach przechowywania.

Posiłki zapakowane jest w zbiorcze opakowanie będące torbą papierową.

Do każdego wariantu w opakowaniu zbiorczym dostępny jest zestaw sztućców jednorazowych.

4. WARUNKI ZAMÓWIENIA

Zestaw testowy

Każdemu klientowi przysługuje możliwość jednorazowego zakupu pojedynczej diety testowej ze wszystkich programów dietetycznych i kaloryczności jeśli wcześniej pod ten adres nie były realizowane diety. W przypadku zakupu drugiego zestawu testowego zamówienie zostaje anulowane. Zestaw próbny może być zamówiony pod ten sam adres dostawy tylko jeden raz, bez względu na to jaki klient dokonuje zamówienia oraz płatności na ten adres.

Kupujący składa zamówienie poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej lub mailowo przed potwierdzeniem zamówienia, składa oświadczenie o akceptacji regulaminu sklepu internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Zamówienie jest dokonane z chwilą przekazania przez Kupującego wszystkich informacji koniecznych do jego realizacji ,potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę oraz otrzymaniu przez Sprzedawcę przelewu lub potwierdzenia dokonania przelewu.Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres dostawy(wraz z informacjami dodatkowymi do wskazanego adresu np. kod dostępu) , nr telefonu.

 1. Zamówienie złożone do godz. 10:00 będą realizowane od drugiego dnia następującego po dacie złożenia zamówienia.
  • zamówienia na poniedziałek należy składać do soboty do godz.  23:00
  • zamówienia na wtorek należy składać do niedzieli do godz.  10:00
  • zamówienia na środę należy składać do poniedziałku do godz.  10:00
  • zamówienia na czwartek należy składać do wtorku do godz.  10:00
  • zamówienia na piątek oraz sobotę należy składać do środy do godz.  10:00
 2. Warunkiem koniecznym do wykonania usługi przez Sprzedającego jest dostarczenie do godz. 4:00 na dwa dni przed planowaną dostawą potwierdzenia dokonania płatności na adres e-mail zamowienie@likeat-cateringdietetyczny.pl
 3. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 4. Nie ma możliwości eliminacji poszczególnych składników z menu. Klient mimo podania informacji zawartych w pkt. 3 na własną odpowiedzialność spożywa posiłki.
 5. Zrealizowanie zamówienia przez Sprzedającego, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników.
 6. Dieta bez glutenu i laktozy – wykluczone zostały produkty zawierające gluten oraz laktozę, a wykorzystywane są ich zamienniki takie jak m.in.: produkty zbożowe naturalnie bezglutenowe, nabiał bezlaktozowy oraz roślinne substytuty nabiału. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia śladowych ilości glutenu w posiłkach, diety tej nie polecamy osobom chorym na celiakię. Z uwagi na stosowanie nabiału bezlaktozowego, w daniach mogą się pojawić białka mleka.
 7. Zamówienia zestawów testowych realizowane są w dniach roboczych pon-pt. Zestawy testowe nie będą realizowane na weekend.
 8. „Zamówienie złożone nieopłacone”  W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności klienta, Usługodawca może skonstatować się z klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od daty jego złożenia  spowoduje brak przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę. Po upływie 3 dni od daty złożenia zamówienia zostaje automatycznie anulowane.

5. RABATY

 1. Zamówienie złożone z użyciem kodu promocyjnego niezgodnie z opisem promocji zostanie anulowane. Klient w przypadku płatności poprzez pośrednika zostanie obciążony kosztami transakcji.
 2. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą, możliwe jest użycie tylko jednego kodu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Kody rabatowe nie łączą się ze zniżką na długość zamówienia.
 4. Zestaw testowy oraz zestaw domowy nie podlega rabatowi.
 5. Kod WITAJMAJ23 oraz CZASNAMAJ23 obowiązuję tylko na zamówienia dokonane przez naszą stronę internetową lub Panel Klienta. Kody nie obowiązują na zestawy testowe i nie łączą się z innymi rabatami. Zamówienia z niepoprawnie użytymi kodami rabatowymi zostaną anulowane.
 6. Klienci, którzy złożą zamówienie na dietę pudełkową na okres powyżej 31 dni, otrzymają jednorazowo darmową torbę termiczną. Torba jest dostarczana wraz z pierwszym zamówieniem. Klient ma prawo do otrzymania tylko jednej darmowej torby termicznej w ramach tej promocji. Możliwość zakupu dodatkowych toreb termicznych dostępna jest na stronie internetowej Likeat w cenie 19 zł. Likeat zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji „Darmowa torba termiczna od 31 dni zamówienia” lub jej zakończenia w dowolnym momencie, z zachowaniem praw nabytych przez klientów przed wprowadzeniem zmian.

6. PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
  • przelew na rachunek bankowy sprzedawcy – dieta zostanie aktywowana po zaksięgowaniu płatności
  • za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej www.likeat-cateringdietetyczny.pl systemu płatności elektronicznej

Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie do godz. 4:00 na jeden dzień roboczy przed planowaną realizacją zamówienia. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Klientowi stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W razie skorzystania z tego za dzień złożenia zamówienia uważany będzie dzień zapłaty.

2. Klient będący konsumentem żąda wystawienia faktury dokumentującej Usługi świadczone na jego rzecz. Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23, dalej: „u.p.t.u.”) Usługodawca pozostawia w swojej dokumentacji paragon dokumentujący sprzedaż zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej, natomiast Klientowi, będącemu konsumentem, wydaje wyłącznie fakturę. 

3. Usługodawca wystawi i dostarczy Klientowi na podany przez niego podczas składania Zamówienia (za pomocą Formularza zamówień, wiadomości e-mail, kontaktu telefonicznego) adres e-mail fakturę elektroniczną, dokumentującą Usługi świadczone na rzecz Klienta w danym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca. Klient wyraża zgodę na wystawianie i wysyłanie prawidłowo wystawionej faktury drogą elektroniczną na jego adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, zgodnie z art. 106m ust. 1-5 i 106n ust. 1-2 u.p.t.u. Usługodawca gwarantuje autentyczność pochodzenia oraz integralność faktur oraz korekt wysyłanych w formie elektronicznej w formacie pdf z adresu e-mail: noreply@fakturownia.pl. W przypadku zmiany adresu e-mail Klienta, wskazanego podczas składania Zamówienia, jest on zobowiązany powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, pod rygorem uznania faktur skierowanych na adres wskazany w Zamówieniu za skutecznie doręczone.

4. Klient dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w celu otrzymania faktury zawierającej jego numer NIP, zobowiązany jest podać numer NIP podczas składania Zamówienia.

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawy realizujemy w miastach wskazanych na stronie www.likeat-cateringdietetyczny.pl.
 2. Województwo opolskie, śląskie oraz małopolskie dostawy odbywają się w godzinach 16-24 dnia poprzedzającego termin diety. Podane godziny są godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. W przypadku chęci uzyskania informacji o dokładniejszej godzinie dostawy na wybrany adres prosimy o kontakt z biurem obsługi.

  Inne lokalizacje na mapie dostaw: dostawy odbywają się w godzinach 1-7. Podane godziny są godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. W przypadku chęci uzyskania informacji o dokładniejszej godzinie dostawy na wybrany adres prosimy o kontakt z biurem obsługi.
 1. W przypadku zamówień na sobotę catering dostarczany jest razem z zamówieniem na piątek.
 2. Dostawy mogą odbywać się w święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.
 3. Klient ma możliwość podania preferowanych godzin dostarczenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta.
 4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny oraz nie poinformowania Sprzedawcy o wstrzymaniu dostawy do godz. 5:00 Zamówienia są realizowane zgodnie ze wskazanymi przez klienta danymi adresowymi w formularzu wskazanym podczas składania. Klient może dokonać zmiany adresu dostawy wskazanego w Zamówieniu jedynie poprzez edycję adresu w panelu klienta lub w przypadku jego braku poprzez kontakt e-mail. W razie nieodebrania przez Klienta dostarczonego Produktu spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną zgodnie z regulaminem takie jak terminy edycji Zamówienia, edycji adresu, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
 5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Sprzedawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie, opóźnienie lub uniemożliwienie dostawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie Produktów Klientowi niebędącemu Konsumentem, a także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

8. ZMIANY W ZAMÓWIENIU

 1. Klient ma prawo do zmiany w czasie wykupionego zestawu
  • terminu poszczególnych dostaw
  • adresu dostawy
 2. Klientowi przysługuje prawo do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 20:00 na 3 dni robocze przed planowaną datą anulowania zamówienia. Wszystkie zmiany Klient zobowiązany jest przekazać sprzedającemu mailowo jeśli nie posiada panelu klienta, a jeśli Klient posiada panel – zmiany są możliwe tylko bezpośrednio przez klienta w panelu.
 3. Edycja adresu oraz dni zamówienia możliwa do godz. 4:00 na 2 dni przed realizacją zamówienia poprzez panel klienta lub w godzinach pracy biura drogą mailową (dwa dni przed realizacją zamówienia do godz. 4:00).
 4. Zamówienie można wstrzymać lub przełożyć na maksymalnie 3 tygodnie tj 21 dni.
 5. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z możliwości do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 21 dni od daty anulacji.
 6. W przypadku anulowania zamówienia pakietowego wykorzystane dni liczone są według cennika jednodniowego.
 7. W przypadku zmiany wariantu diety w czasie trwania zamówienia klient zobowiązany jest dopłacić należną kwotę do 4:00 dnia poprzedzającego zmianę. W przypadku zmiany na tańszy wariant klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy. Podczas trwania wykupionego pakietu klientowi przysługuje jednokrotna możliwość takiej zmiany.
 8. W przypadku diety z wyborem menu zamawiaj i konfiguruj swoją dietę do godz. 5:00, do 2 dni przed realizacją zamówienia (wyjątkiem jest sobota, dla której zmiany możesz wprowadzać do godz. 5.00 w środę).

9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje można wnosić m.in. w następujący sposób
 2. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby kupującego;
  • numer zamówienia, faktury lub paragonu
  • oznaczenie reklamowanego produktu wraz z datą jego zakupu;
  • numer konta bankowego Kupującego;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • określenie roszczenia;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji – w przypadku wniesienia jej w formie pisemnej.
 3. Zwroty lub reklamacje będą uwzględnione/rozpatrzone do 3 dni roboczych.
 4. Reklamacje można składać do dwóch dni od otrzymania zamówienia. Po upływie 2 dni reklamacje nie będą rozpatrywane.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja zacznie być stosowane Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku ze zmianą przepisów, catering dietetyczny Likeat wprowadza nową Politykę prywatności. Znajdują się w niej informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych, a także uprawnień, które RODO przyznaje podmiotom danych. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. DEFINICJE

Administrator – LIKEAT FOODS Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 65, 44-177 Paniówki .

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.

2. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zamówienia oraz w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania w związku z zamówieniem uniemożliwi jego realizację.

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu danych osobowych ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego od daty złożenia zamówienia (zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości)
 2. 5 lat liczonych od dnia pierwszego stycznia następującego od daty wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych Administratora Danych.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, realizujące płatność lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

Dane osobowe możemy udostępniać urzędom państwowym takim jak np. Urząd Skarbowy, czy inny podmiot, który będzie miał podstawę prawną do udostępnienia im Twoich danych osobowych.

3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail kontakt@likeat-cateringdietetyczny.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

5. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA STRONY INTERNETOWEJ WWW.LIKEAT-CATERINGDIETETYCZNY.PL

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony internetowej Administratora (www.likeat-cateringdietetyczny.pl), w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są:

W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

PLIKI COOKIES Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy, że zgadzasz się na używanie plików cookie. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikującyc, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla  urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. W trakcie korzystania ze strony www.likeatgliwice.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki, które przechowywane są w urządzeniu tymczasowo (zależnie od ustawień przeglądarki, systemu operacyjnego, itp. oraz mechanizmów, z których korzystasz podczas przeglądania stron internetowych) lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2017 r.
 2. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres kontakt@likeat-cateringdietetyczny.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.